01327 206552 – Open 9am to 5pm Mon to Fri hello@xeroforsmes.co.uk

How to delete an imported bank statement on Xero.